Възстановяване и прихващане на надплатени суми.

Прехвърляне на недвижим по време на отоплителен сезон

Какво може да направим за да бъде дома ни топъл

Месечен отчет на уредите за дялово разпределение

Съгласно Закона за енергийната ефективност /В сила от 15.05.2015 г. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г./ до 2027 г. всички клиенти на централно топлоснабдяване трябва да преминат на реален месечен отчет.

И към настоящия момент нормативната база дава възможност на клиентите на централно топлоснабдяване да преминат от прогнозни сметки към реален месечен отчет. Съгласно чл. 73 от Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването „Разпределението на топлинната енергия по реално месечно потребление се извършва чрез месечно снемане на показанията на всички индивидуални уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода от лицата по чл. 139б ЗЕ, отчетени от самите тях или от клиентите в етажната собственост.“

Фирмите за дялово разпределение /ФДР/ дават тази възможност след решение на Общото събрание на етажната собственост и съответното заявление пред фирмата, която извършва дялово разпределение в сградата.

При извършване на месечен отчет и при пълен отчет на всички уреди, извършен от ФДР, не се изготвя изравнителна сметка за съответната година. Такава се изготвя само в случаите на извършване на самоотчет, при непълен отчет на уредите или когато средствата за дялово разпределение на топлинната енергия за отопление и за битово горещо водоснабдяване в имотите на клиентите не са отчетени в един и същи ден с топломера в абонатната станция и водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване. В описаните случаи ФДР трябва веднъж годишно да извърши контрол и да изготви обща изравнителна сметка и индивидуални изравнителни сметки.

Дистанционният месечен отчет ще промени коренно настоящата процедурата по начисляване на задължения за потребена топлинна енергия. Ще се знае всеки месец какво се потребява и няма да има нито прогнозни сметки, нито изравнителни отчети. Ще се установява месечно какво се случва и дори да има някаква промяна в потреблението поради различни причини /технически или некоректно потребление/, то ще се вижда веднага. И да е по-топъл месецът от обичайното за сезона, то това ще се отрази веднага, а няма да се чака резултат в изравнителната сметка. От друга страна, при по-студен месец от обичайното за сезона също ще знаем реално какво сме потребили. Няма да се изготвят прогнозни сметки и при неползване на топлинна енергия да се налага корекция на прогнозата или да се чака годишен отчет за установяване на реалното потребление в конкретен имот. В момента върху прогнозните сметки не се начислява лихва за просрочие, но върху сметки при реален отчет ще има такива, но въпреки това така всеки клиент ще знае своето реално потребление и ще може да го планира. Практиката с другите комунални доставки като доставка на питейна вода и електрическа енергия от години е такава и клиентите имат изградени навици в тази посока.

Преминаването към реален месечен отчет изисква да бъдат поставени нови уреди с дистанционен отчет както на отоплителните тела, така и на водомерите. Отчитайки разпоредбите на закона, че те се отнасят и до доставката на питейна вода, то тази подмяна няма алтернатива. Ще отпадне нуждата от осигуряване на достъп до имотите, което е особено полезно за трайно необитаваните и няма да е необходимо да се съобразява личния график на клиентите с графика за годишен отчет не само на ФДР, но и на доставчика на питейна вода. Направената еднократна инвестиция в подмяна на уредите бързо и ефективно ще се възстанови с прекратяването на съществуващи в момента промени в потреблението поради различни причини било то технически и най-вече при некоректно потребление от страна на клиенти.

Обществените посредници препоръчват на клиентите да не чакат крайните срокове /до 2027 г./ за преминаване на дистанционен отчет на уредите, вкл. и водомерите, а да го направят възможно най-скоро.

 

Обща фактура на „Топлофикация София“ ЕАД за отчетен отоплителен сезон.

„Топлофикация София“ ЕАД фактурира подадената информация в обща фактура за отчетния период на 31.07. Корекциите на изравнителните сметки вследствие на допълнителни отчети или възражения се фактурират на 31.08.

Общата фактура за отоплителен сезон 2020/2021 на „Топлофикация София“ ЕАД е с нова визия и е насочена към клиентите за по-добро възприятие на информацията Тя е разработена така, че максимално да се доближава до вече позната на клиентите месечна фактура, която дружеството въведе в началото на  отоплителен сезон 2020/2021 г. Новият формат на фактурите е обсъден с експерти и тестван сред клиентите на дружеството.

Във фактурите фигурират досегашните потребителски реквизити /абонатен номер/ заедно с въведените от новата информационна система номер на инсталация и договорна сметка. Старите и новите данни фигурират едновременно, за да могат клиентите да получат отново информация за въведените промени в информационна система и да могат се ориентират в данните.

На първа страница от общата фактура е посочен реалният разход за топлинна енергия по двата ценови периода за отчетния сезон 2020/2021 г., изчислен от фирмите за дялово разпределение. Стойността на потребеното количество енергия за отчетния период е видимо в последния ред на първата таблица. Добавено е поле, в което е посочена сумата за доплащане или връщане по общата фактура. Информацията е изнесена на отделен ред за по-голяма яснота и прегледност, а начинът, по който е формирана, е показан в отделна таблица. Тук е посочен и крайният срок за рекламации по изготвените изравнителни сметки.

На втора страница на общата фактура клиентите могат да видят разяснителна информация за издадените кредитни известия за прогнозно начислена топлинна енергия. За тези, които са избрали да заплащат на равни месечни вноски, са добавени фактурираните по месеци равни месечни вноски и прогнозно начислени суми за отчетния период. Направено е допълнително пояснение относно възможните разлики с изравнителните сметки, които потребителите са получили от фирмите за дялово разпределение, тъй като справките от фирмите за дялово разпределение не отразяват извършените през отчетния период плащания. Детайлно описание на сметките с ясни графични обозначения може да се види на сайта на дружеството.

Във фактурите са посочени различните възможности за плащане, както и адресите на клиентските центрове на дружеството.

Фактурите се издават с дата 31.07. Върху наличните суми не се начислява лихва за просрочие до 15.09. След тази дата се начислява лихва за просрочие и при неплащане на сумите дружеството може да предприеме действия по тяхното събиране по принудителен ред. Върху прогнозните суми през отоплителния сезон не се начисляват лихви. Лихва има само върху дължимата сума след приспадане на извършените плащания в общата фактура.

При несъгласие със съдържанието на общата фактура трябва да се обърнете към „Топлофикация София“ ЕАД. Това не се отнася за данните, предоставени от фирмите за дялово разпределение, а за извършени плащания по прогнозни фактури за периода или прихващане от суми за възстановяване от предходни сезони.

Годишен отчет на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителна сметка

Изравнителната сметка за реално потребена топлинна енергия се изготвя от фирмата, извършващата дяловото разпределение в съответната сграда, съгласно чл. 70 от Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването.

Изравнителната сметка се изготвя след отчитане на показанията на уредите и водомерите за гореща вода и/или осъществяване на визуален оглед на контролните приспособления към тях. Един път годишно се осигурява достъп за контрол и в имотите на клиентите с монтирани уреди за дистанционен отчет. Достъп за отчет трябва да се осигури и когато са демонтирани отоплителните уреди и/или водомерите за топла вода в имота. Не се допускат изключения и когато имотите не са трайно обитавани. 

След отчет се изготвят изравнителни сметки съгласно показанията на уредите. Имотите в сграда, захранвани от една абонатна станция /в зависимост от това дали тя захранва цялата сграда или част от нея/, имат своя специфика и в зависимост от общото потребление на топлинна енергия и индивидуалното във всеки имот се определя специфичната стойност на дяловата единица, която определя количеството енергия за разпределение по имотите.

На клиентите, неосигурили достъп за отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение за всички отоплителни тела в имота, се начислява максимално количество енергия съгласно мощността на уредите в имота, а за топлинната енергия за битово горещо водоснабдяване се начислява по 140 л. вода на ден на регистрирано лице в имота, но не на повече от две лица. Това се прави и при трайно необитаване на имота, за който не е осигурен достъп. При неосигурен достъп и в случай на демонтирани отоплителни тела и/или водомери се начислява описаната енергия по данните за демонтираните тела и/или се прилага условието за начисляване на енергия за битово горещо водоснабдяване, съответстваща на 140 л. вода на ден на регистрирано лице в имота, но не на повече от две лица. Описаните количества енергия се начисляват и при установено неправомерно ползване на потребление на топлинна енергия, включително и ако уредите на отоплителните тела или водомерите са извън метрологична годност.

В случай, че в имота не се ползва енергия, отдадена от отоплителни тела, се начислява само топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, която се начислява съгласно обема на имота. При наличие на „щранг лира“ в помещения на имота, която е без уред за отчет, се начислява топлинна енергия съгласно методиката към Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването.

Клиентите, които не са осигурили достъп на определените дати за отчет, могат да заявят допълнителен отчет, който е платен съгласно тарифите на фирмите за дялово разпределение, обслужваща конкретната сграда.

Фирмите за дялово разпределени всяка година в срок до 10 юли извършва отчет на уредите за дялово разпределение. В срока до 15 юли фирмите трябва да изготвят и предоставят на клиентите в конкретната сграда индивидуалните им изравнителни сметки чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или на адреса на имота. В срок до 31 август клиентите могат да правят рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната енергия. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка и те са окончателни за отоплителния сезон.

След извършването на допълнителни отчети или възражения се изготвят корекции на изравнителните сметки и се извършва преразпределение на топлинната енергия съгласно установените показания, което води и до промяна на данните в изравнителните сметки на всички клиенти в конкретната сграда.

Не трябва да се прави сравнение с потреблението на други имоти, които се захранват от различна абонатна станция. Потреблението е специфично за всяка отделна станция, независимо колко имота захранва.

Важно е да се извърши отчет на всички имоти в сградите, за да бъде реално разпределена топлинната енергия по всички имоти и така да се образува и прогнозата за следващия отоплителен сезон. Срокът е до 31.08., за да може новият сезон да започне с ясни стойности и да може клиентите да планират потреблението през него.

В случай, че не сте съгласни с начислената прогноза за предстоящия отоплителен сезон, трябва да заявите корекцията ѝ пред фирмата, извършващата дяловото разпределение в съответната сграда.

В изравнителната сметка е налична информация за разликата между стойността на енергията, разпределена по отчетените показания на уредите за дялово разпределение в имотите (разпределители/топломери/водомери за топла вода) за периода на потребление и начислените суми във фактурите на „Топлофикация София“ ЕАД през отчетния период. Резултатът е сума за получаване или сума за доплащане. В тях не се включва резултатът (сума за доплащане или получаване) от изравнителна сметка за предходен изравнителен период. В изравнителната сметка не е налична информация за извършените от клиентите плащания по издадените от „Топлофикация София“ ЕАД фактури за отчетния отоплителен сезон.

Клиентите могат да получат информация за изравнителната сметка, изготвена от  фирмата, извършващата дяловото разпределение в съответната сграда, на сайта на конкретната фирма. 

Add headline

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.

Споразумения по текущи вземания

Кое задължение наричаме „текущо“? 

„Текущо“ е задължението, за събирането на което все още не е образувано съдебно производство срещу клиент на топлинна енергия. Текущо е задължение за суми, дължими за предходни отоплителни сезони, както и задължение за суми, дължими за актуалния отоплителен сезон и суми за „Дялово разпределение“.

Месечните дължими суми за топлинна енергия и „Дялово разпределение“ се  заплащат в 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят.

Върху неплатените Общи фактури за предходни отоплителни сезони и месечни фактури за „Дялово разпределение“ ежедневно се начислява законова лихва от датата на изтичане на 45 дневния срок за плащане до датата на окончателно изплащане на задължението!

При месечни сметки за топлинна енергия, формиране на база прогноза от предходен отоплителен сезон не се начисляват лихви. 

Как да разбера какви суми по текущи задължения дължа? 

За размера на задълженията можете да се информирате от месечната фактура, издавана от Дружеството,  на интернет страницата https://toplo.bg/bills/check_a, в центровете за обслужване на клиентите на “Топлофикация София” ЕАД и на телефон 0700 11 111.

 

Важно: Проверете дали по партидата има суми, които могат да бъдат предмет на погасяване по реда на чл. 111 от Закона за задълженията и договорите. 

Как мога да платя текущо задължение към дружеството? 

Дължимите задължения към дружеството могат да се платят на каса или безкасово.

Касово плащане може да извършите в центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД или в касите на всички партньорски мрежи за плащане на комунални услуги, с които Дружеството работи. Безкасово може да платите по интернет, чрез виртуален пост терминал нa сайта или чрез виртуален пост терминал на E-Pay, както и по банков път.

 Важно: При плащане на задължение по банков път, посочете аб.№, инсталация № № на фактурата, която плащате. 

Как мога да разсроча текущо задължение към „Топлофикация София“ ЕАД 

Споразумение за разсрочено плащане на текущо задължение може да сключите в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б или в Центровете за обслужване на клиенти всеки работен ден от 8,30 ч.  до 17.00 ч.

 Споразумението се сключва съгласно:

 Решение № 331/2013 г. на Столичния общински съвет с 30% първоначална  вноска и за срок до 7 (седем) равни месечни вноски;

 1. Обща методика за събиране на просрочени вземания на  „Топлофикация София“ ЕАД,  т. IV, приета със Заповед № З-РД-311/13.07.2020 г. с 10 % до 30% първоначална вноска, като остатъкът се разсрочва до 12 (дванадесет) равни месечни вноски или без първоначална вноска до 12 (дванадесет) равни месечни вноски. Погасителен план по т. 2 е допустим в случаите, когато клиентът не разполага с финансови средства и удостовери това със съответни документи служебна бележка за доход или Разпореждане на НОИ за пенсия, както и при трайно увредено здраве, удостоверено с Решение на ТЕЛК; 

По т. 2 обществените посредници изготвят придружително писмо, с което дават своето становище за срока на споразумението и насочват клиента към Дружеството.

Дружеството предоставя възможност за сключване на споразумение чрез мобилен екип на адрес, посочен от клиента.

Важно: Преди да сключите споразумение, уточнете с представител на дружеството периода, за който ще се сключи споразумението. 

Какво е значението на споразумението? 

Сключването на споразумение за разсрочено плащане на задължения е доброволно действие, с което признавате дължимите суми.

Споразумението касае суми за топлинна енергия и „Дялово разпределение“

При сключване на споразумението се спира натрупването на лихва  и при спазване на сроковете за внасяне на договорените суми, такава не се начислява.

 Важно: Във всяко едно споразумение трябва да са упоменати главница, лихва, фактура, по която се плаща задължението или период на задължението.

 Вече сте сключили споразумение. Какво предстои?

Спазвайте посочените дати за падеж на вноските. Просрочието им ще доведе до начисляване на законна лихва, като може да бъде заведено  съдебно производство. Ако заплащате повече от една вноска месечно, това не означава, че можете да пропуснете следващата месечна вноска.

Важно: Платената повече от една вноска ще намали общия размер на задължението, но няма да бъде отчетена като такава за следващия месец. Заплащайте вноските на определената дата до погасяване на задължението ви. Заплатените повече от една вноска наведнъж съкращават срока за плащане, но не променят погасителния план.

В случай, че имате затруднение с плащането, информирайте дружеството илиобществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД. Към всеки случай се подхожда индивидуално.

При плащане на последната вноска проверете дали няма остатък по задължението и изяснете неговия характер. При плащане проверявайте за други Ваши задължения и дали няма заведени искове по изискуеми по съдебен път суми.

След като заплатите и последната вноска от споразумението, подайте заявление за липса на задължение по конкретното изпълнено споразумение. За това могат да Ви съдействат и обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.

Споразумение при заповедно произвдоство

Какво представлява заповедното производство?

Заповедното производство е съкратена съдебна процедура, която цели процесуална бързина и икономия. Чрез предявяване на претенцията си по този ред, заявителят цели да събере по-бързо вземането си (парично или за предаване на вещ) и то – по опростен ред, в случай, че длъжникът не оспорва претенцията му.

Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК се инициира въз основа на заявление от кредитора по вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд.

Заповедното производство се развива пред районния съд по постоянния адрес (за физически лица) или по седалището (за юридически лица) на длъжника. Заявление срещу потребител се подава до съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. 

Как да разбера дали срещу мен е заведено заповедно производство?

Информация за това, дали срещу Вас е образувано заповедно производство, може да получите при посещение в приемната на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД.

Във всяка една фактура, издавана от дружеството е посочено просроченото задължение без начислената законна лихва. В сайта на дружеството е налична информацията за просроченото задължение и за начислената към момента на проверката законна лихва. В случай, че посочената информация не е налична на двете места, а Вие не сте извършвали плащане, то това означава, че дружеството е предприело действия по събиране на дълга по съдебен път.

Какво трябва да съдържа заповедта за изпълнение?

Реквизитите на заповедта за изпълнение са уредени в чл. 412 от Гражданския процесуален кодекс. Съгласно тази разпоредба, заповедта за изпълнение съдържа: означението „заповед за изпълнение“; дата и място на постановяване на заповедта; посочване на съда и името на съдията, постановил заповедта; трите имена и адресите на страните; делото, по което се издава заповедта; задължението, което длъжникът трябва да изпълни, и разноските, които трябва да плати; банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг начин за плащане; покана до длъжника да изпълни в едномесечен срок от връчването на заповедта; указание, че длъжникът може да подаде възражение в едномесечния срок и в случай че възражението е неоснователно, той може да понесе разноски в по-висок размер от посочения в заповедта; указание, че ако длъжникът не направи възражения пред издалия заповедта съд или не изпълни, заповедта за изпълнение влиза в сила и ще се пристъпи към принудително изпълнение; пределите на обжалване, пред кой съд и в какъв срок може да се обжалва; подпис на съдията.

Важно: В случай, че имотът, за който е задължението, е съсобствен, заповедта за изпълнение се издава срещу всички собственици на имота, независимо кой от тях обитава жилището. В случай, че не се касае до имот – съпружеска имуществена общност, делът на всеки от собствениците е установен и в заповедта е посочена конкретно дължимата от него сума.

Всеки от съсобствениците би могъл да заплати задължението и на останалите съсобственици. Взаимоотношенията помежду им и във връзка със заплатеното задължение не са предмет на заповедното производство и се решават между съсобствениците или по съдебен ред.

 Как да разбера какво е задължението ми по заповедта?

Във всяка заповед за изпълнение трябва да са упоменати главница, мораторна лихва, и разноски, които са присъдени по делото (държавна такса и юрисконсултско възнаграждение).

Важно: Върху вземането се начислява и законна лихва, считано от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда до окончателното изплащане на задължението. Законовата лихва се начислява ежедневно, поради което и размерът ѝ не е упоменат в заповедта. Тя се начислява до момента на плащане на задължението.

Информация за размера на законовата лихва върху задължението може да получите в приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД.

 Мога ли да разсроча задължението си по заповедта?

Споразумение за разсрочено плащане на задължение по заповед за изпълнение може да сключите в приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б всеки работен ден от 8,30 ч.  до 17.00 ч.

Споразумението се сключва съгласно:

1. Решение № 331/2013 г. на Столичния общински съвет с 30% първоначална  вноска и за срок до 7 равни месечни вноски;

2. Обща методика за събиране на просрочени вземания на  „Топлофикация София“ ЕАД,  т. IV, приета със Заповед № З-РД-311/13.07.2020 г. с първоначална вноска от 10 % до 30%, като остатъкът от задължението се разсрочва до 12 равни месечни вноски или без първоначална вноска до 12 равни месечни вноски.

Погасителен план по т. 2 е допустим в случаите, когато клиентът не разполага с финансови средства и удостовери това със съответни документи (служебна бележка за доход или разпореждане на НОИ за пенсия,) както и при трайно увредено здраве, удостоверено с решение на ТЕЛК.

Важно: Обществените посредници изготвят придружително писмо по т. 2, с което дават своето становище за срока на споразумението и насочват клиента към дружеството.

 Какво е значението на споразумението?

Сключването на споразумение за разсрочено плащане на задължения е доброволно действие, с което признавате дължимите суми.

При сключване на споразумението се спира натрупването на лихва и при спазване на сроковете за внасяне на договорените суми, такава не се начислява.

 В какъв срок мога да сключа споразумение?

Споразумение за разсрочено плащане може да сключите както в срока за доброволно изпълнение, посочен в заповедта, така и след изтичането му.

Положителен ефект от своевременното сключване на споразумение за разсрочено плащане на задължението се явява това, че от датата на сключването му законовата лихва върху дължимата сума спира да тече, а и не трябва да плащате дължимата сума наведнъж, а на вноски.

Споразумение или възражение?

Споразумение за разсрочено плащане на задължение следва да се сключи, ако нямате възражения срещу заповедта за изпълнение и признавате изцяло претендираното от „Топлофикация София“ ЕАД вземане.

В случай, че не сте съгласен с претенцията на дружеството към Вас, следва да се възползвате от възможността в едномесечен срок от връчването на заповедта да депозирате възражение срещу заповедта. С подаване на възражението, Вие оспорвате изцяло или отчасти съществуването на задължението. Не е необходимо да аргументирате възражението си, може да посочите единствено, че възразявате.

В случай, че подадете възражение, съдът предоставя на дружеството едномесечен срок да депозира искова молба срещу Вас и по този начин да инициира исково производство за установяване на вземането си, в хода на което всяка от страните има възможност да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си.

При депозиране на искова молба дружеството ще поиска от съда да бъдат назначени съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи, ще бъде платена държавна такса и ще се претендира юрисконсултско възнаграждение. В случай, че не успеете да ангажирате доказателства в подкрепа на твърденията си, то разходите по описаните експертизи и разноски ще бъдат във Ваша тежест.

Важно: В случай, че вече сте подали възражение срещу заповедта, но след това решите да сключите споразумение за разсрочено плащане на задължението си, следва да оттеглите възражението си с нарочна писмена молба до съда преди съдът да се е произнесъл по възражението.

При пълно изплащане на задължението в срока на доброволното изпълнение, а именно главница, мораторна лихва, законна лихва и държавна такса, можете да възразите присъденото юрисконсултско възнаграждение. В този случай съдът, издал заповедта, ще се произнесе по дължимостта на юрисконсултско възнаграждение.

 Как да сключа споразумение по влязла в сила заповед за изпълнение?

1. Снабдете се със заповедта за изпълнение. В случай, че не Ви е връчена, препис от нея може да получите в съответния районен съд, а за София – в деловодството на Софийски районен съд, адрес бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, по номера на състава на съда, издал заповедта;

2. Посетете приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б. Представете заповедта на дежурния юрист и поискайте:

- да бъдат сверени исканите от дружеството суми и описаните в заповедта.

- да бъде проверено, дали е въведено присъденото юрисконсултско възнаграждение и в случай, че то не е въведено да бъде вписано към дълга;

- да бъде изчислена дължимата към датата на явяването Ви в дружеството законна лихва върху дължимата сума;

- да Ви бъде предоставен ID номер, по който в дружеството се води делото и по който ще извършвате плащанията.

3. След въвеждане на всички дължими суми в системата на дружеството можете да пристъпите към сключване на споразумение с представител на дружеството или да посетите приемната на обществените посредници, където да се снабдите с придружително писмо за разсрочване на задължението Ви на 12 равни вноски.

В споразумението трябва да бъдат описани главница, мораторна лихва, законна лихва, държавна такса и юрисконсутско възнаграждение, период на задължението.

В случай, че юрисконсутско възнаграждение не е въведено, то трябва неговата липса да бъде описана.

Важно: В случай, че дължимото юрисконсултско възнаграждение не е въведено, не е част от споразумението и бъде въведено на по-късен етап то подлежи на допълнително заплащане. При последващото му въвеждане ще се промени сумата по споразумението. 

При плащане на последната вноска проверете дали сте изплатил всичко или е наличен остатък по дълго в резултат на по-късното въвеждане на юрисконсутско възнаграждение. В случай, че не го заплатите отделно, съществува опасност да бъде инициирано изпълнително производство за събирането му, което ще доведе до ангажиране на отговорността Ви за допълнителни разноски.

В случай, че не пристъпите към сключване на споразумение на същата дата, на която сте получили информация за дълга, то размерът му ще претърпи промяна, поради натрупването на законова лихва.

Вече сте сключили споразумение. Какво предстои?

Спазвайте посочените дати за падеж на вноските. Просрочието им ще доведе до начисляване на законна лихва, както и до образуване на изпълнително производство за принудително събиране на неплатените задължения, по което също ще ви бъдат присъдени разноски.

При всяко плащане проверявайте съдържанието на касовия бон.

Важно: Дължимите месечни вноски по споразумението могат да бъдат заплащани само в центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД или по банков път, не и в други центрове за заплащане на суми за комунални услуги! Плащането на каса става само по предоставения ID номер. При плащане по банков път посочвайте в основанието за плащане ID номера.

Ако заплащате повече от една вноска месечно, това не означава, че можете да пропуснете следващата месечна вноска.

Важно: Платената повече от една вноска ще намали общия размер на задължението, но няма да бъде отчетена като такава за следващия месец. Заплащайте вноските на определената дата до погасяване на задължението ви. Заплатените повече от една вноска наведнъж съкращават срока за плащане, но не променят размера на вноските.

В случай, че имате затруднение с плащането, информирайте дружеството или обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД. Към всеки случай се подхожда индивидуално.

При плащане на последната вноска проверете дали няма остатък по задължението и изяснете неговия характер.

След като заплатите и последната вноска от споразумението, подайте заявление за липса на задължение по конкретното изпълнено споразумение. За това могат да Ви съдействат и обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.

 

 

 

Споразумение при исково производство

Какво представлява исковото производство за дължими суми към „Топлофикация София“ ЕАД?

Исковото производство се образува въз основа на подадена искова молба до съда. С предявяване на исковата молба, ищецът („Топлофикация София“ ЕАД) сезира съда с искане да установи по безспорен начин наличието на вземане към Вас, респ. на Ваше задължение към дружеството за потребена топлинна енергия и/или дялово разпределение. 

В хода на исковото производство ищецът следва да докаже претенцията си с всички, допустими по закона, доказателствени средства.

Исково производство се завежда и в случаите, в които дружеството е иницирало заповедно производство срещу Вас, като въз основа на заявление е издадена заповед за изпълнение, но Вие сте възразили срещу заповедта за изпълнение.

Исковете срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес - по постоянния. 

Как да разбера дали срещу мен е заведено исково производство?

Информация за това, дали срещу Вас е образувано исково производство може да получите при посещение приемната на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД.

Такава информация може да Ви бъде предоставена и в деловодството на районния съд по Вашия настоящ адрес, а ако нямате такъв – по постоянния Ви адрес.

Важно: В случай, че имотът, за който е задължението, е съсобствен, исковата молба се подава срещу всички собственици на имота, независимо кой от тях обитава жилището. В случай, че не се касае до имот – съпружеска имуществена общност, делът на всеки от собствениците е установен и в заповедта е посочена конкретно дължимата от него сума.

Всеки от съсобствениците би могъл да заплати задължението и на останалите съсобственици. Взаимоотношенията помежду им и във връзка със заплатеното задължение не са предмет на исковото производство и се решават между съсобствениците или по съдебен ред.

Как да разбера какво е задължението ми по исковата молба?

Във всяка искова молба трябва да са упоменати главница, мораторна лихва, платена държавна такса и дали се претендира юрисконсултско възнаграждение.  

Важно: Върху вземането се начислява и законна лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба (а ако тя е предхождана от заповед за изпълнение – от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение).

Законовата лихва се начислява ежедневно, поради което и размерът ѝ не е упоменат в исковата молба. Тя се начислява до момента на плащане на задължението.

Информация за размера на законовата лихва върху задължението може да получите в приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б.

 Мога ли да разсроча задължението си по исковата молба?

Споразумение за разсрочено плащане на задължение по исково производство може да сключите в приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б

Споразумението се сключва съгласно:

1. Решение № 331/2013 г. на Столичния общински съвет с 30% първоначална  вноска и за срок до 7 равни месечни вноски;

2. Обща методика за събиране на просрочени вземания на  „Топлофикация София“ ЕАД,  т. IV, приета със Заповед № З-РД-311/13.07.2020 г. с първоначална вноска от 10 % до 30%, като остатъкът от задължението се разсрочва до 12 равни месечни вноски или без първоначална вноска до 12 равни месечни вноски.

Погасителен план по т. 2 е допустим в случаите, когато клиентът не разполага с финансови средства и удостовери това със съответни документи (служебна бележка за доход или разпореждане на НОИ за пенсия,) както и при трайно увредено здраве, удостоверено с решение на ТЕЛК.

Важно: Обществените посредници изготвят придружително писмо по т. 2, с което дават своето становище за срока на споразумението и насочват клиента към дружеството.

 Какво е значението на споразумението?

Сключването на споразумение за разсрочено плащане на задължения е доброволно действие, с което признавате дължимите суми.

При сключване на споразумението се спира натрупването на лихва и при спазване на сроковете за внасяне на договорените суми, такава не се начислява. 

В кой момент мога да сключа споразумение при заведено исково производство?

Споразумение за разсрочено плащане на задължението може да сключите във всеки момент от завеждане на делото от страна на дружеството до приключване на производството. Споразумение може да сключите и след влизане в сила на решението на съда преди да е образувано изпълнително производство за принудително събиране на задължението Ви.

Важно: Предимствата при своевременното сключване на споразумение за разсрочено плащане на задължението преди насрочване на открито съдебно заседание са в следните насоки:

 • от датата на сключването му законовата лихва върху дължимата сума спира да тече, респ. задължението Ви към „Топлофикация София“ ЕАД спира да расте;
 • ·        в случай, че от страна на дружеството не са направени допълнителни разноски по водене на делото (депозит за вещи лица, разноски за въззивно обжалване и други), то Вие ще дължите, освен главница и лихви – предмет на исковата молба, още само държавна такса за завеждане на иска;
 • колкото по-бързо се сключи споразумение, толкова по-малко по размер ще бъде присъденото Ви от съда възнаграждение за юрисконсулт.

След сключване на споразумение, производството ще бъде спряно за 6 месеца. При неговото възобновяване Съдът ще се произнесе по претендираното от дружеството юрисконсултско възнаграждение. 

Как да сключа споразумение при заведено исково производство?

1. Снабдете се с препис от исковата молба. В случай, че не Ви е връчена, препис от нея може да получите в съответния районен съд, а за София – в деловодството на Софийски районен съд, адрес гр. София 1612, ж.к. „Лагера“, бул. „Цар Борис III“ № 54, по номера на състава на съда, пред който се води производството;

2. Посетете приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б и поискайте:

- да бъдат сверени исканите от дружеството суми и описаните в решението на съда по исковата молба. В случай, че в решението сумите са различни от първоначално претендираните, поискайте да бъде въведена корекция на задължението;

- да бъдат въведени всички дължими суми за съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение;

- да бъде изчислена дължимата към датата на явяването Ви в дружеството сума, включваща главница, мораторна лихва и законна лихва върху дължимата сума;

- да Ви бъде предоставен ID номер, по който в дружеството се води делото и по който ще извършвате плащанията.

3. След изчисляване на дължимата сума можете да пристъпите към сключване на споразумение с представител на дружеството или да посетите приемната на обществените посредници, където да се снабдите с придружително писмо за разсрочване на задължението Ви на 12 равни вноски, ако отговаряте на условията за това.

Важно: При сключване на споразумение преди насрочване на открито съдебно заседание в сумата – предмет на споразумението, не се включва юрисконсултско възнаграждение, претендирано от дружеството поради завеждане на иска. То ще бъде определено на по-късен етап, след като спряното производство бъде възобновено и компетентният съд се произнесе по него.  

Поради това е важно да получавате всички съобщения от съда и да се явите на заседанието, в което делото ще бъде възобновено. Там ще бъдете уведомени за размера на присъденото във Ваша тежест юрисконсултско възнаграждение, което да заплатите допълнително по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД.

За да може да заплатите присъденото Ви юрисконсултско възнаграждение, следва да се снабдите от съда със заверен препис от съдебния акт, по силата на който са Ви присъдени тези разноски и да го представите в „Топлофикация София“ ЕАД

В случай, че не заплатите своевременно присъденото Ви юрисконсултско възнаграждение, съществува опасност да бъде инициирано изпълнително производство за събирането му, което ще доведе до ангажиране на отговорността Ви за допълнителни разноски.

Важно: При сключване на споразумение по исково производство, Вие дължите и разноските по издаване на заповед за изпълнение, в случай, че исковото производство е предшествано от заповедно, по което е издадена заповед за изпълнение, срещу която сте възразили, в случай, че и компетентният съд не се е произнесъл конкретно по тях и не ги е коригирал. 

Вече сте сключили споразумение. Какво предстои?

1. След като сключите споразумение с представител на дружеството се поинтересувайте кога ще можете да получите препис от споразумението.

2. След като се снабдите с препис от споразумението и заплатите първата месечна вноска по същото, направете копие от споразумението и платежния документ и го заверете,  като в края на всеки от документите изпишете „вярно с оригинала“ и Вашите имена, след което се подпишете.

3. Подгответе молба до съда, който разглежда делото, с правно основание чл. 229, ал. 1 от Гражданско-процесуалният кодекс, с която да поискате производството по делото да бъде спряно, поради това, че сте сключили споразумение за разсрочено плащане на задължението. За изготвяне на молбата може да получите съдействие от обществените посредници.

4. Депозирайте молбата до състава на съда, който разглежда делото Ви и се поинтересувайте, дали „Топлофикация София“ ЕАД също е депозирала такава молба. В случай, че от дружеството все още не са сторили това, посетете приемната на дежурния юрист и поискайте съдействие за депозиране на молба за спиране на производството. За това може да получите съдействие и от обществените посредници.

5. След изтичане на 6-месечен срок от спиране на производството, от дружеството ще бъде направено искане за възобновяване на производството, за което ще бъдете уведомени от съда. Получавайте всички призовки и съобщения от съда, за да се информирате за хода на делото и за датата, на която трябва да се явите пред съда.

 Как да плащате по споразумението?

Спазвайте посочените дати за падеж на вноските. Просрочието им ще доведе до начисляване на законна лихва, както и до образуване на изпълнително производство за принудително събиране на неплатените задължения, по което също ще ви бъдат присъдени разноски.

При всяко плащане проверявайте съдържанието на касовия бон.

Важно: Дължимите месечни вноски по споразумението могат да бъдат заплащани само в центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД или по банков път, не и в други центрове за заплащане на суми за комунални услуги!

Ако заплащате повече от една вноска месечно, това не означава, че можете да пропуснете следващата месечна вноска.

Важно: Платената повече от една вноска ще намали общия размер на задължението, но няма да бъде отчетена като такава за следващия месец. Заплащайте вноските на определената дата до погасяване на задължението ви. Заплатените повече от една вноска наведнъж съкращават срока за плащане, но не променят размера на вноските.

В случай, че имате затруднение с плащането, информирайте дружеството или обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД. Към всеки случай се подхожда индивидуално.

При плащане на последната вноска проверете дали няма остатък по задължението и изяснете неговия характер.

Важно: След като заплатите и последната вноска от споразумението, подайте заявление за липса на задължение по конкретното изпълнено споразумение. За това могат да Ви съдействат и обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.

Споразумение при изпълнително производство

Какво представлява изпълнителното производство за принудително събиране на дължими суми към „Топлофикация София“ ЕАД?

Изпълнителното производство е предвиден в закона способ за принудително осъществяване на някои граждански права, каквито са паричните вземания, например, при липса на доброволно изпълнение. Изпълнителното производство не е задължителна фаза от реализацията на съответното право. Това производство се инициира от лицето, на което е признато съответно право, само в случай, че длъжникът, не изпълни задължението си доброволно.

„Топлофикация София“ ЕАД инициира образуването на изпълнително производство срещу клиенти на дружеството след като е признато по съдебен ред – с влязла в сила заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, или с влязло в сила съдебно решение, постановено в хода на исково производство, че се дължат суми за потребена топлинна енергия и/или дялово разпределение. 

Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. В молбата си взискателят посочва начина на изпълнението. Той може да посочи едновременно няколко начина, само ако това е нужно за удовлетворяване на вземането му. В течение на производството той може да посочва и други начини на изпълнение. Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да прави справки и да изисква преписи от документи.

Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването и, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното ѝ изпълнение не се дава. В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист. Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.

Важно: „Топлофикация София“ ЕАД не е длъжно да уведомява лицата, по отношение на които е постановен и влязъл в сила съдебен акт за предстоящо иницииране на изпълнително производство.

В изпълнителното дело не подлежат на доказване, респективно на възражение, присъдените в полза на взискателя суми. Те са определени по окончателен начин във влезлия в сила съдебен акт.

Образуването на изпълнително производство, респективно натрупването на разноски по изпълнението, може да бъде избегнато от длъжника в случай, че в кратки срокове след влизане в сила на съдебния акт заплати задължението си към дружеството или сключи споразумение за разсрочено плащане на същото.

Как да разбера дали срещу мен е заведено изпълнително производство?

Информация за това, дали срещу Вас е образувано изпълнително производство може да получите при посещение приемната на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД. Предоставянето на информацията е безплатно.

Такава информация може да Ви бъде предоставена и при направена справка в Централния регистър на длъжниците към Камарата на Частните съдебни изпълнители на Република България, който представлява централизирана база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната. Справката се отнася за цялата страна.

Справки от Регистъра на длъжниците се извършват както за лицето, което е подало искането (лично или чрез пълномощник), така и за търговци и други юридически лица, независимо кой е молителят. Съобразявайки изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, когато молителят е лице различно от търговеца, могат да се правят справки само по техния ЕИК, не и по ЕГН на физическото лице.

Цената на услугата „Предоставяне на справка от ЦРД“, считано от 01.03.2019 г., е в размер на 18.00 лв. с вкл. ДДС, платима по специално предназначена за целта сметка на КЧСИ.

Важно: Изпълнителното производство се образува срещу лицата, по отношение на които е издаден изпълнителният лист. В случай, че имотът, за който е задължението, е съсобствен или сънаследствен, в изпълнителния лист и в съобщението за образуване на изпълнително дело дължимата сума е поделена между съсобствениците, съобразно дяловото им участие.

Всеки от съсобствениците би могъл да заплати задължението и на останалите съсобственици. Взаимоотношенията помежду им и във връзка със заплатеното задължение не са предмет на съдебното, нито на изпълнителното производство и се решават между съсобствениците или по съдебен ред.

В случай, че задължението е за имот, който е бездялова съпружеска имуществена общност, задължението е общо за двамата съпрузи и се дължи солидарно от тях.

Възможно е за едно и също задължение да бъдат издадени два изпълнителни лист – за главницата и лихвите върху нея, и за разноските. В тези случаи е възможно за събиране на посочените суми да бъдат образувани две изпълнителни дела.

 Как да разбера какво е задължението ми в изпълнителното производство?

В съобщението за образуване на изпълнителното дело трябва да са упоменати главница, мораторна лихва, законова лихва, дължими такси и разноски по изпълнението, претендирано юрисконсултско възнаграждение.  

Информация за размера на дължимите суми само към „Топлофикация София“ ЕАД, не и към частния съдебен изпълнител, може да получите при посещение приемната на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД.

Посочените разноски по изпълнението подлежат на обжалване.

Съгласно чл. 79, ал. 1 ГПК, разноските по изпълнението са за сметка на длъжника с изключение на случаите, когато делото се прекрати съгласно чл. 433 ГПК[1] (освен поради плащане, направено след започване на изпълнителното производство) или изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или отменени от съда, както и когато разноските, направени от взискателя, са за изпълнителни способи, които не са приложени. В случаите, когато изпълнението се извършва от частен съдебен изпълнител, длъжникът дължи такса и при плащане в срока за доброволно изпълнение.

Важно: Задължението Ви по изпълнителното производство е различно от посоченото в заповедта за изпълнение или исковата молба, тъй като върху същото е начислена законна лихва, считано от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение или исковата молба (а ако тя е предхождана от заповед за изпълнение – от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение), както и разноски (държавни такси, юрисконсултско възнаграждение, евентуално – разноски за свидетели и вещи лица).

Задължението Ви по изпълнителното производство е различно от посоченото в изпълнителния лист, тъй като върху същото е начислена законна лихва и разноски по изпълнението.

Разноските по изпълнението биват два вида: разноски, които се дължат в полза на „Топлофикация София“ ЕАД (такса за образуване на изпълнително дело, юрисконсултско възнаграждение) и разноски, които се дължат на частния съдебен изпълнител. Върху таксите и разноските лихва не се дължи.

Информация за размера на законовата лихва върху задължението, дължимо в полза на дружеството, може да получите в приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б.

 Мога ли да разсроча задължението си по изпълнителното дело?

Споразумение за разсрочено плащане на задължение по исково производство може да сключите в приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б.

Споразумението се сключва съгласно:

1. Решение № 331/2013 г. на Столичния общински съвет с 30% първоначална  вноска и за срок до 7 равни месечни вноски;

2. Обща методика за събиране на просрочени вземания на  „Топлофикация София“ ЕАД,  т. IV, приета със Заповед № З-РД-311/13.07.2020 г. с първоначална вноска от 10 % до 30%, като остатъкът от задължението се разсрочва до 12 равни месечни вноски или без първоначална вноска до 12 равни месечни вноски.

Погасителен план по т. 2 е допустим в случаите, когато клиентът не разполага с финансови средства и удостовери това със съответни документи (служебна бележка за доход или разпореждане на НОИ за пенсия,) както и при трайно увредено здраве, удостоверено с решение на ТЕЛК.

Важно: Обществените посредници изготвят придружително писмо по т. 2, с което дават своето становище за срока на споразумението и насочват клиента към дружеството.

Споразумение за разсрочено плащане на задължението може да се сключи и с частния съдебен изпълнител. В този случай, обаче, лихвата върху задължението не спира да се начислява.

 Какво е значението на споразумението?

Сключването на споразумение за разсрочено плащане на задължения е доброволно действие, с което признавате дължимите суми.

При сключване на споразумението с „Топлофикация София“ ЕАД се спира натрупването на лихва и при спазване на сроковете за внасяне на договорените суми, такава не се начислява.

В кой момент мога да сключа споразумение при образувано изпълнително производство?

Споразумение за разсрочено плащане на задължението може да сключите във всеки момент от образуване на делото до окончателно изпълнение на задължението.

Важно: Предимствата при своевременното сключване на споразумение за разсрочено плащане на задължението във възможно най-кратки срокове са в следните насоки: от датата на сключването му законовата лихва върху дължимата сума спира да тече, респ. задължението Ви към „Топлофикация София“ ЕАД спира да расте; от страна на частния съдебен изпълнител няма да бъдат предприемани допълнителни действия по принудително изпълнение, за които също се начисляват такси и разноски.

След сключване на споразумение, производството ще бъде спряно за 6 месеца.

 Как да сключа споразумение при образувано изпълнително производство?

1. Посетете приемната за граждани на Дирекция „Правна“ на „Топлофикация София“ ЕАД на адрес гр. София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б и поискайте:

- да бъдат въведени всички дължими суми за съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение;

- да бъде изчислена дължимата към датата на явяването Ви в дружеството сума, включваща главница, мораторна лихва и законна лихва върху дължимата сума;

- да Ви бъде предоставен ID номер, по който в дружеството се води делото и по който ще извършвате плащанията.

2. След изчисляване на дължимата сума можете да пристъпите към сключване на споразумение с представител на дружеството или да посетите приемната на обществените посредници, където да се снабдите с придружително писмо за разсрочване на задължението Ви на 12 равни вноски, ако отговаряте на условията за това.

Важно! Дължимите такси към ЧСИ не са предмет на плащане към „Топлофикация София“ ЕАД и не са включени в споразумението. Те трябва да се платят отделно.

 Вече сте сключили споразумение. Какво предстои?

1. След като сключите споразумение с представител на дружеството се поинтересувайте кога ще можете да получите препис от споразумението.

2. След като се снабдите с препис от споразумението и заплатите първата месечна вноска по същото, направете копие от споразумението и платежния документ и го заверете,  като в края на всеки от документите изпишете „вярно с оригинала“ и Вашите имена, след което се подпишете.

3. Подгответе молба до частния съдебен изпълнител, пред който е образувано изпълнителното дело, с правно основание чл. 432, ал. 1, т. 3, връзка с чл. 229, ал. 1 от Гражданско-процесуалният кодекс, с която да поискате производството по делото да бъде спряно, поради това, че сте сключили споразумение за разсрочено плащане на задължението. За изготвяне на молбата може да получите съдействие от обществените посредници.

4. Депозирайте молбата до частния съдебен изпълнител и се поинтересувайте, дали „Топлофикация София“ ЕАД също е депозирала такава молба. В случай, че от дружеството все още не са сторили това, посетете приемната на дежурния юрист и поискайте съдействие за депозиране на молба за спиране на производството. Производството ще бъде спряно само при депозиране на молба и от страна на дружеството, като взискател. За това може да получите съдействие и от обществените посредници.

5. В случай на неизпълнение на условията по споразумението дружеството ще направи искане за възобновяване на производството, за което ще бъдете уведомени от ЧСИ. В тази хипотеза начисляването на лихви върху задължението ще продължи, ще Ви бъдат присъдени и допълнителни разноски по изпълнението.

Искане за възобновяване и прекратяване на делото следва да се направи и при изпълнение на условията по споразумението и заплащане на всички дължими суми. В този случай ЧСИ ще прекрати производството след като заплатите и дължимите към него суми.

Получавайте всички призовки и съобщения от ЧСИ, за да се информирате за хода на делото, за дължимите от Вас суми и за предстоящите действия по изпълнението!

Важно! При сключване на споразумения с клиенти на дружеството, при заведено изпълнително производство и наложени запори върху трудово възнаграждение, дружеството няма задължение да вдига наложените запори, а единствено съгласно чл. 3 от споразумението взискателят се задължава в 5-дневен срок от подписване му да поиска едностранно спиране на заведеното изпълнително дело на основание чл. 432, т.2 от ГПК.

За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху пенсия.

ЧСИ не може да налага запор върху друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху пенсия, които са в размер до определената за страната минимална работна заплата.

 Как да плащате по споразумението?

Спазвайте посочените дати за падеж на вноските. Просрочието им ще доведе до начисляване на законна лихва, както и до възобновяване на изпълнителното производство за принудително събиране на неплатените задължения.

При всяко плащане проверявайте съдържанието на касовия бон.

Важно: Дължимите месечни вноски по споразумението могат да бъдат заплащани само в центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД или по банков път, не и в други центрове за заплащане на суми за комунални услуги!

Ако заплащате повече от една вноска месечно, това не означава, че можете да пропуснете следващата месечна вноска.

Важно: Платената повече от една вноска ще намали общия размер на задължението, но няма да бъде отчетена като такава за следващия месец. Заплащайте вноските на определената дата до погасяване на задължението ви. Заплатените повече от една вноска наведнъж съкращават срока за плащане, но не променят размера на вноските.

В случай, че имате затруднение с плащането, информирайте дружеството или обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД. Към всеки случай се подхожда индивидуално.

При плащане на последната вноска проверете дали няма остатък по задължението и изяснете неговия характер.

Важно: След като заплатите и последната вноска от споразумението, подайте заявление за липса на задължение по конкретното изпълнено споразумение. За това могат да Ви съдействат и обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.

След заплащане на дължимите суми по споразумението е необходимо да заплатите и дължимите суми към частния съдебен изпълнител.

 Кога се прекратява изпълнителното производство?

Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението.

Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: 1. длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска; 2. взискателят е поискал това писмено; 3. изпълнителният лист бъде обезсилен; 4. с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен; 5. посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество; 6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83 от ГПК; 7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440 от ГПК; 8. взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.[1] Относно съдържанието на чл. 433, ал. 1 ГПК вж. по-долу последния параграф от изложението.

 

Погасителна давност при задължения

 

Какво представлява погасителната давност? 

Погасителната давност може да се определи като период от време, фиксиран в закона, през който не настъпват обстоятелства, водещи до прекратяване на вземането на кредитора. Това е период, през който кредиторът бездейства, като не събира вземането си, затова законодателят предоставя възможност на длъжника да възрази и да откаже да плати. Погасяването на вземането се дължи на бездействието на кредитора, което предполага, че той се е дезинтересирал от вземането си в разумно дълъг период от време. След като изтече предвиденият в закона период, длъжникът може да възрази срещу претенцията на кредитора и да откаже да плати. Дори и след изтичането на давността, обаче, вземането продължава да съществува и длъжникът продължава да дължи, но задължението може да бъде изпълнено единствено доброволно. Ако длъжникът плати след като е изтекла давността, това няма да е недължимо платено – отпаднала е единствено възможността за събиране на вземането принудително. 

Какъв период от време трябва да изтече, за да може да се приложи погасителната давност? 

Задължението за плащане на топлинна енергия е периодично и се погасяват с изтичането на по-кратка тригодишна давност, като срокът започва да тече от деня, в който всяко едно месечно задължение е станало изискуемо – след изтичане на 45-дневен срок от края на периода, за който се отнася задължението.

След извършване на годишен отчет на уредите от страна на фирмите за дялово разпределение, „Тополфикация София“ ЕАД изготвя Обща фактура за задълженията за приключилия отоплителен сезон. За всички издадени до този момент фактури за прогнозно начислено потребление се издават кредитни известия. Дължими са само сумите в Общата фактура, където са приспаднати извършените плащания или прихващания за периода. След изтичане на посочения във фактурата срок за плащане започва и начисляването на законна лихва върху главницата. Срокът за плащане определя началото на 3-годишния период след изтичането на който може да се заяви давност за Общата фактура и то само ако дружеството не е предприело действия по съдебно събиране на дължимите суми. Сумите за „Дялово разпределение“се начисляват всеки месец и тук началото на давностния срок е посоченият срок на плащане, като отново давност може да бъде заявена само в случай, че дружеството не е предприело действия по съдебно събиране на дължимите суми.

Давността, обаче, не тече безусловно и може да бъде прекъсвана и спирана в нормативно установени случаи. Давността се прекъсва с признаване на вземането от длъжника (така например, при сключване на споразумение за разсрочване се признава задължението от страна на длъжника),  с предявяване на иск, с предприемане на действия за принудително изпълнение. От прекъсването на давността почва да тече нова давност, като, ако вземането е установено със съдебно решение, срокът на новата давност всякога е пет години. Давността спира да тече докато трае съдебният процес относно вземането. Следователно, дори да са изтекли вече две години и единадесет месеца, ако се предяви иск за вземането, давността се прекъсва и не тече по време на процеса. Когато съдът постанови окончателно решение, от този  момент насетне започва да тече нова давност, която вече е пет години. 

Как се прилага погасителната давност по текущи задължения? 

Давността никога не се прилага служебно, а трябва да има искане от страна на длъжника за това. Важно е да се знае, че ако длъжникът изпълни доброволно задължението си след изтичането на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла и не може да се оправдае с незнание. Ако считате, че Вашето задължение е погасено по давност, Вие може да се обърнете към „Топлофикация София“ ЕАД с искане да бъдат отписани задълженията Ви.

Моля да имате предвид, че длъжникът следва да поеме инициативата за прилагане на института на давността. Тя не се прилага служебно, поради което е важно да се следят задълженията и ако има такива, които може да са погасени по давност, да подадете заявление за отписване. В противен случай с всяко плащане се погасява най-старото по време задължение, дори и да има основание за отписването му по давност.

При партиди по имоти с повече от един собственик или наследник е необходимо подаване заявление от всички собственици или наследници. При подаване на заявление от един собственик или наследник ще бъдат погасени по давност задълженията съгласно неговата квота на собственост на имота по партидата. При наследен имот е необходимо да бъде доказана съпричастността към него.

Как се прилага погасителната давност по съдебно изискуеми задължения? 

Ако вече има инициирано заповедно производство за задължение, което според Вас е погасено изцяло или от части по давност, може да направите възражение пред съда. В такъв случай, ако „Топлофикация София“ ЕАД подаде установителен иск, в хода на делото ще се установи, дали е погасено по давност вземането, като трябва отново да направите възражение за това и в исковото производство при спазване на установените срокове в процеса. Със съдебното решение съдът ще се произнесе по основателността на възражението Ви за изтекла давност, като ако приеме, че задължението е погасено по давност, ще отхвърли изцяло или от части иска.

Моля имайте предвид, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение, издаването на заповедта и влизането ѝ в сила не прекъсват давността. Подаването на възражение също не влияе на давността. Давността се прекъсва с предявяването на иска за съществуване на вземането, като съгласно чл. 422, ал. 1 ГПК предявяването на този иск има действие от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът.

В изпълнителния процес също имате право да направите възражение за изтекла давност, но имайте предвид, че някои действия на съдебния изпълнител по принудително събиране на вземането също прекъсват давността[1].  

Също така, в изпълнителния процес важи и правилото, че когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години, изпълнителното производство се прекратява на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК. В този случай се прекратява самото изпълнителното дело, което не значи, че се погасява вземането – за него тече нова давност от предприемането на последното по време валидно изпълнително действие.Следователно теоретично е възможно задължението ви към „Топлофикация София“ ЕАД да бъде от преди девет години например, но преди шест години да е започнало съдебно производство, което е завършило преди пет години, след което е започнало изпълнително производство и до днес вземането още не е погасено по давност, заради прекъсването и спирането на давността.

При установена давност по съдебно изискуеми суми и при изпълнение на посочените по-горе условия, заявлението трябва да бъде депозирано в дружеството от всички упоменати в исковете ответници. При подаване на заявление от един ответник ще бъде отписана само неговата част от присъдената в полза на дружеството сума.

Какви са последиците от прилагането на погасителната давност?

Прилагането на погасителната давност води до това вземането да не може да се събере принудително. С погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността за тях да не е изтекла, т.е. ако изтече давността за главницата, погасяват се и лихвите и разноските (включително съдебни такси, юрисконсултско възнаграждение, разноски по изпълнителното производство),  свързани с вземането.

Подаването на заявление за отписване на суми по давност в „Топлофикация София“ ЕАД е безплатна процедура, като по нея не се начисляват такси и така се спестява процесуално време на съда и разходи на заявителя.

Абсолютна давност за парични задължения

Законодателят въведе нов институт у нас – десетгодишна абсолютна давност за парични задължения. В брой № 102/01.12.2020 г. на Държавен вестник е обнародван „Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите“, касаещ тази давност, като е предвидено, че с десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено. Съгласно § 3. „Законът влиза в сила в 6-месечен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ и прилагането на абсолютната давност ще е възможно след  м. юни 2021 г.

При въпроси относно погасителната давност съдействие може да търсите и съдействие от Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.


[1] Така според Тълкувателно решение 2/2013 ОСГТК ВКС „При изпълнителния процес давността се прекъсва многократно – с предприемането на всеки отделен изпълнителен способ и с извършването на всяко изпълнително действие, изграждащо съответния способ… Прекъсва давността предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ (независимо от това дали прилагането му е поискано от взискателя и или е предприето по инициатива на частния съдебен изпълнител по възлагане от взискателя съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ): насочването на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършването на опис и оценка на вещ, назначаването на пазач, насрочването и извършването на продан и т.н. до постъпването на парични суми от проданта или на плащания от трети задължени лица. Не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др.“

Съсобственост и наследяване на топлоснабден имот

Какво представлява съсобствеността и кога възниква?

Съсобствеността е общо притежание на една вещ от две или повече лица. Най-често тя възниква от наследяване или от правна сделка (продажба, замяна, дарение и др.). Размерът на дяловете зависи от уговореното между страните или от предвиденото в закона.

Правна регламентация

Съгласно чл. 30 от Закона за собствеността правото на собственост може да принадлежи и общо на две или повече лица, като всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Следователно, когато един топлофициран имот е съсобствен, задълженията за него следва да се плащат от всеки съсобственик съобразно неговия дял.

Партида при съсобствен имот

„Топлофикация София“ ЕАД открива и води партида с абонатен номер за всеки имот, като при смяна на партида първо се уточнява собствеността, чрез набавяне на необходимите документи и ако имотът е съсобствен се вписват всички съсобственици, съобразно притежаваните от тях идеални части.

При смърт на клиент - физическо лице, наследниците са длъжни да уведомят писмено „Топлофикация София“ ЕАД за това в 30 дневен срок чрез подаване на заявление за промяна на партидата. В такъв случай дружеството променя партидата на името на наследника или на един от наследниците, по писмено споразумение между тях. При липса на споразумение между наследниците, „Топлофикация София“ ЕАД открива една партида на всички наследници, отговарящи съобразно наследствения дял от удостоверението за наследници, като ги уведомява писмено.

Разпределение на дяловете

Когато един топлофициран имот е съсобствен, задълженията за консумираната топлинна енергия са за всички съсобственици, съобразно техните дялове,  независимо кой от тях обитава жилището и без значение кой се води като титуляр на партидата. По принцип, когато не се касае до имот – съпружеска имуществена общност, делът на всеки от собствениците е установен и той дължи конкретна част от цялото задължение. Разбира се, възможно е съсобствениците да постигнат споразумение, че един от тях ще плаща всички задължения, но тази договореност е между тях и не обвързва „Топлофикация София“ ЕАД, затова дружеството може да търси изпълнение от всеки съсобственик съобразно неговия дял, включително и по съдебен ред. Всеки от съсобствениците би могъл да заплати задължението и на останалите съсобственици, като взаимоотношенията помежду им и във връзка със заплатеното задължение се решават между съсобствениците или по съдебен ред, ако няма съгласие.

Ако имотът е съпружеска имуществена общност, то и двамата съпрузи са солидарно задължени за целия дълг (съгласно чл. 32 от Семейния кодекс), като плащането от един от тях освобождава и другия.

Особености при задължение, свързано със съсобствен имот в заповедно, исково и изпълнително производство

При инициирано от страна на „Топлофикация София“ ЕАД заповедно производство, когато съдът издава заповед за изпълнение, той я издава срещу всички съсобственици, като обичайно разделя задължението съобразно притежаваните от тях части. Ако съдът не е посочил в заповедта някои от съсобствениците като задължени лица или неправилно е посочил размера на дяловете, може да се направите възражение. След това „Топлофикация София“ ЕАД вероятно ще заведе иск, за да установи вземането си.[1] В хода на исковото производство следва отново да направите възражение, че притежавате определена част от имота, представяйки съответните доказателства, и затова дължите само съответстващата на дела ви сума. С окончателното решението съдът ще установи по безспорен начин какъв е делът ви от задължението и каква сума съответства на него. Така ще бъдете осъден да платите само вашия дял от задължението. Ако пропуснете да направите възражение относно това, че дължите само част от сумата и бъдете осъден да платите цялото задължение, в изпълнително производство, съдебният изпълнител ще събере сумата, посочена от съда в изпълнителния лист, но може да търсите надплатената сума от останалите съсобственици, включително и по съдебен ред. Когато съдът е установил конкретните дялове, в изпълнителния процес съдебният изпълнител събира припадащата се част от всеки съсобственик.

Моля, имайте предвид, че преди да изпълните вашата част от задължение за потребена енергия в съсобствен топлоснабден имот, е добре да се обърнете към „Топлофикация София“ ЕАД с цел изясняване на конкретната сума, част от цялото задължение за имота, която дължите.

Споразумение

Когато се натрупат задължения, които съсобствениците не могат да погасят наведнъж, те биха могли да сключат споразумение с „Топлофикация София“ ЕАД за разсрочване на дълга. Споразумението следва да е подписано от всички съсобственици на съответния топлофициран имот (или от техни пълномощници с изрично пълномощно за тази цел). Когато съсобствениците не могат да постигнат съгласие относно сключването на споразумение, всеки от тях може да подпише такова за своя дял от задължението, като преди това следва да поиска от „Топлофикация София“ ЕАД да определи неговата част от задължението. Възможно е и само един съсобственик да сключи споразумение за цялата дължима за имота сума, като декларира, че ще поеме задължението на останалите съсобственици, но отношенията с другите съсобственици ще се решават помежду им.

При некоректно плащане по споразумението, което води до неговото прекратяване, се завежда или възобновява изпълнително дело срещу всяко едно от упоменатите в заповедното или исково производство лица. 

При въпроси относно задължения при съсобственост на топлоснабден имот съдействие може да търсите от Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД, доколкото се касае за проблеми от компетентността им.


[1] Чл. 415 (1) ГПК: „Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:

 1. когато възражението е подадено в срок 

(4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася дължимата държавна такса.“

 

Формиране на месечна сметка за отопление и топла вода през отоплителния сезон

Как се определя начина на формиране на месечна сметка за отопление и топла вода през отоплителния сезон

Начинът на заплащане на  месечните сметки за отопление и топла вода през отоплителния сезон е определен в чл. 155 от Закона за енергетика (ЗЕ):

Чл. 155. (1) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини:

1. на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска;

2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;

3. по реална месечна консумация.

(2) Топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно.

(3) Правилата за определяне на прогнозната консумация и изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен клиент се определят с наредбата по чл. 125, ал. 3. 

С Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването се дефинират посочените в чл. 155 от  ЗЕ начини на формиране на месечна сметка за отопление и топла вода през отоплителния сезон.

Какви суми се начисляват всеки месец във фактурите на „Топлофикация София“ ЕАД 

В месечните фактури, издавани от „Топлофикация София“ ЕАД е посочен начинът на формиране на месечна сметка за отопление и топла вода през отоплителния сезон.

При формиране на месечна сметка за отопление и топла вода съгласно чл. 71 от НТ на страница 2 от фактурата е дадена информация за прогнозно начислената енергия за топла вода и отопление. Прогнозата фигурира и в издадената индивидуална справка за потребена топлинна енергия, издадена от фирмата за дялово разпределение, която обслужва сградата. На стр. 2 от фактурата можете да видите и какви са били показанията през предходния отоплителен сезон. Така имате възможност да сравните данните за настоящия сезон и предходния.

Важен елемент за формиране на месечна сметка за отопление и топла вода е коригиращият коефициент Кп, съгласно т. 6.3.1 от приложението към чл. 61, ал. 1 от Наредбата,  отразяващ промяната в потреблението и климатичните условия, който се определя по формула.

Цената на топлинната енергия, която се начислява във фактурите, се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране.

При формиране на прогнозно месечна сметка за отопление и топла вода не се отчита дали през периода е ползвана топлинна енергия в имота. В случай, че в имота не се ползва топлинна енергия, то трябва да бъде коригирано прогнозно начислената топлинна енергия с нарочно заявление във фирмата за дялово разпределение.

В случай, че не се ползва енергия за отопление от отоплителни тела в начислената прогноза се начислява енергия за отопление от сградна инсталация и отопление от „Щранг – лира“. Тази енергия не може да бъде коригирана с описаното заявление.

В случай, че фирмата за дялово разпределение е издала предписание чрез бланката за годишен отчет за подмяна на отчетен уред /водомер или топломер/ и то не е осъществено от клиента, за този отчетен уред се начислява потребление съгласно условията на нормативната уредба, като за топла вода се начислява 140 л. вода на  ден на 1 регистриран обитател на имота, а за отоплителните тела съгласно тяхната специфична мощност. 

Промяна на прогнозните количества топлинна енергия

Чл. 71 от НТ дава възможност да коригирате прогнозните количества топлинна енергия. Титулярът по партидата или негов пълномощник подава заявление по образец във фирмата за дялово разпределение. Корекцията се извършва от месеца на подаване на заявлението и важи до края на текущия отоплителен сезон. Корекцията на прогнозата не се отразява на прогнозно начислените суми по другите партиди в етажната собственост.

Важно! Размерът на равни месечни вноски /РМВ/ може да бъде коригиран със заявление в „Топлофикация София“ ЕАД. РМВ трябва да бъде максимално близко до прогнозно определената за имота енергия и то при включено отопление.

 Плащане на начислени месечни задължения 

Вие можете да платите задълженията си в клиентските центрове на дружеството, по банков път, чрез плащане с „Директен дебит“, чрез E pay или в партньорските мрежи за плащане на битови сметки. В случай, че по партидата има суми за възстановяване, то те ще бъдат приспаднати от месечните задължения за новия отоплителен сезон до изчерпване на сумата. Ако платите в посочения във фактурата срок и нямате просрочени задължения ще получите отстъпка по програма „Лоялен клиент“. В зависимост от размера на задължението  начислената отстъпка може да покрие месечното задължение за „Дялово разпределение“. Така при редовно плащане на задълженията за топлинна енергия и начисляване на отстъпка по програма „Лоялен клиент“ е възможно „Дялово разпределение“ да бъде покрито със сумите от отстъпката, т.е. реално да не плащате за него. При неплащане срок на задължения по чл. 71, задължения по реално отчетена потребена топлинна енергия, се начислява лихва за забава.

Важно! При плащане на РМВ се начислява размера на равната месечна вноска, а не прогнозно определената топлинна енергия. Възможно е да има разлика между двете суми, което ще се отрази в задължението при издаване на Обща фактура за отоплителния сезон.

 

Кога започва отоплителният сезон?

Кога започва отоплителният сезон? 

Общото включване на отоплението в гр. София може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза от Националния институт по метрология и хидрология за трайно застудяване.

Може ли отоплението да бъде включено по-рано? 

При желание от страна на клиентите, отоплението може да бъде пуснато в отделна сграда  преди  общото включване на отоплението. За целта в най-близкия Център за обслужване на клиентите е необходимо да бъде представено заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост за по-ранното включване.

Може ли отоплението да бъде включено по-късно? 

При желание от страна на клиентите, парното може да не бъде пуснато в отделна сграда  след общото включване на отоплението. За целта в най-близкия Център за обслужване на клиентите е необходимо да бъде представено заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост за забавяне на включването. 

Какво трябва да направим преди началото на отоплителния сезон? 

 • Преди пускането на отоплението е важно да приключите всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълните, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена! 
 • Необходимо е да отворите на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.  
 • Необходимо е да проверите  дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. Ако има изгаснал дисплей, незабавно се свържете с топлинния счетоводител.
 • Ограничете достъпа на неоторизирани лица до абонатната станция в сградата. Това ще ограничи възможните манипулации и евентуални кражби на топлинна енергия и ще гарантира качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия. 

Какво трябва да направим след началото на отоплителния сезон? 

 • В случай, че установите влошено качество на топлоподаването е необходимо да се обърнете към лицето, определено от Общото събрание на етажната собственост за поддръжка на абонатната станция.   
 • След началото на отоплителния сезон не изключвайте напълно вентилите на радиаторите, а ги поставете на степен, която да осигурява постоянно ползване. При изключване и последвало включване радиаторите консумират по-голямо количество топлинна енергия отколкото при постоянно ползване! 
 • Когато оставите отворени продължително време прозорец или врата в помещението е добре радиаторът да бъде намален или изключен.

 

За информация във връзка с началото на отоплителния сезон клиентите могат да се свържат с Дружеството на тел. 0 700 11 111.

 

Add headline

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.