Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Декларация за доброволно предоставяне лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

Идент. №  FORM_04

Версия    0.2

Стр. 1 от 1

Администратор: Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД

Уебсайт: www.ombudsmantoplofikacia.com

Email: ombudsmantoplofikacia@gmail.com

Телефон:    02 878 18 18    0876 940 813

       

 

Версия

Дата

Описание

2

01.05.2021 г.

Декларация за съгласие на субекта на данните

 

 

 Аз долуподписан/ият/ата

................................................…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………............

(три имена,  адрес по лична карта на субекта на данните),

с настоящото декларирам, че давам съгласие на

„Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД, с адрес: гр. София, бул. „Ген. Стефан Тошев“ бл. 223 А, магазин 3, да обработва моите лични данни при депозиране на заявления и доколкото са свързани с тях, а именно:

  • идентификационни данни (име, личен идентификационен код, дата на раждане, информация относно идентификационен документ, снимка, подпис, адрес и др. подобни);
  • данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща, име и телефонен номер на лице/а за контакт);
  • финансови данни (вземания и задължения от и към „Топлофикация София“ ЕАД, топлофицирани имоти), както и данни, получени при извършената проверка за задължения към топлофикационното дружество във връзка с информация, изискана в  депозираното заявление;
  • данни относно подадени жалба (сигнали) срещу (към) „Топлофикация София“ ЕАД (информация относно съдържанието на документите, данни, позволяващи на Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД да извършат исканата проверка);
  • данни свързани с депозираното заявление – относно съдържанието на представените документи (удостоверения, извършени плащания, съдебни и изпълнителни дела и други подобни).
  • комуникационни данни (кореспонденция, включително електронни съобщения, телефонни разговори, водени със служители на Топлофикация София“ ЕАД или други лица, които имат отношение към заявлението, подадено пред Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД);
  • данни, свързани със защита на правата на „Обществените посредници на Топлофикация София“ ЕАД (завеждане и защита по правни искове). Законовата база за такава обработка са легитимните интереси на „Обществените посредници на Топлофикация София“ ЕАД;
  • данни, необходими за оценка на качеството на услугите, предоставяни от Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД, маркетингови проучвания, вкл. обслужване на клиента и осигуряване на качеството. Законовата база за такава обработка са легитимните интереси на Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД да оценява и развива качеството на своите услуги по поддръжка на клиентите;
  • данни във връзка с изпълнение на законовите задължения на „Обществените посредници на Топлофикация София“ ЕАД, произлизащи от приложимите закони, включително закони, наредби и правилници, регулиращи функциите, като задължение за извършване на проверки и гарантиране на качественото обслужване на клиентите, както и получаване на отговори по депозираните заявления.

 

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

 

Дата: .......................................                                                                           Подпис: ..............................................

 

Получено от:............................................................................................на...................... Подпис: .............................